Vrazdy podla judas online dating European mature web cams

Postačí, keď človek vie vysloviť slov a keď vie, čo toto sl Ov O znamená a potom, jestli sa bude zaujímať o reč, on si ľahko slová tie vie vysvetliť, či sú ony rodu mužského a či ženského, či sú to samohlásky, spoluhlásky atď. Belay — biléj — silno pripevniť otočením niečoho okolo pevné- ho stĺpa. Congenial — kondžíniel — jed- ■nakej chuti, jedinej a tej istej náklonosti, príbuzný, súcitiaci. Congest — kondžest — spôso- biť neprírodne hrotmadenie krve, zbytočné hromadenie. Lost — last — ztratený, ztrate- ná, ztratenú, ztratil, ztratila, ztratili, utratil, prehral, prehra- la, prehrali. Love — lav — láska, milovať', mať rád, radá mať, milenec, milenka, milujem, miluje. Lovely — lavli — ľúbezný, ľú- bezná, milostivý, milostivá. Pickled — pikld — naložený, naložená, nasolený, nasolená. Picture — pikčr — maľba, ob- raz, namaľovať, nakresliť, ipredstaviť si, vylíčiť. Piercer — pírsr — ten čo pre pichuje, čo preboduje to čím sa prepichuje, dierkovač, vr- ták. Pietistic — pajetistik — pobož- ničkársky, svatuškársky. Platinum — platinum — kov veľmi sa podobajúci striebru, je to ten najťažší kov, je tvrdý ale kovný, platinum. Play write — pléj raj t — pisateľ divadelných hier. t N Plead — 351 Plower Plead — plíd — dávať odpoveď na obžalobu, argumentovať príčinu proti dokazovať, hájiť, podávať výhovorku. Political — politikl — politický, politická, politickú.Je síce pravda, že v anglickej reči sú slová také, ktorých vý- slovnosť zretedlne napísať je absolútnou nemožnosťou. Congestion — kondžesčn — kr- vou zbytočne navreté žily, zá- cpa. Lot — lát — osud, podiel, čiast- ka ihromada, los, prideliť, kus pozemku pod dom. Lotion — lóšn — vodička, kto- rou si dámičky mastia tvár, aby si zadržaly pleť. I Lousi — 273 — Lumb Lousily — lauzili — všivavé, všivavo. I am in love — aj äm in lav — som zamilovaný, (zamilovaná). Piercing — pírsing — ostrý, ostrá, prenikavý, prenikavá. Piety — pajeti — zbožnosť, po- božnosť voči Bohu, nábožen- stvo, úcta. Platitude — plätitjúd — tuposť, zadubenosť, plochosť, všed- nosť. Pleader — plídr — advokát, za- stupujúci klienta pred súdom spravodlivosti, obranca. Politic — 354 — Pont Politician — politišn — politi- kár. Poli — póul — hlava alebo za- dná časť hlavy, tylo, voľba, hla- sovanie, obstrihať, ostrúhať.Neskoršie začali sa robotníci priťahovať za sebou svoje manželky, utvorili sa "burdinghause", v ktorých často pohromade bývali mnohí Slováci. Blaspheme — bläsfím — rúhať sa niečomu, proti niečomu. Blessed — blesd — požehnaný, požehnaná, blažený, blažená, posvätený, posvätená, posväte- né. Blest — blest — urobený šťast- ným, urobená šťastnou. Blinded — blajnded — oslepe- ný, zaslepený, oslepená, zašle pena. Blinkers — blinkers — to čo je na koňskom kantáru popri očí. Bloodthirsty — bladthôrsty — krvožíznivý, krvožíznivá. Bloomer — blúmr — ženský ob- lek, ktorý pozostáva so širo- kých nohavíc, .prvý raz mala ho oblečený pani Bloomer, od- kiaľ pochodí aj meno obleku. Blotter — blátr — pijací papier, ktorý sa upotrebúva pri písa- ní k vpíjaní atramentu, černi- dla. Blowing — blóuing — fúka, fú- kajúci, fúkajúca, rýchle dýcha- nie, keď bežíme. Blubber — blabr — tuk z veľry- by, plakať s veľkým krikom. Concurrence — konkôrens — jednať súhlasne, shoda, sísť sa spolu. M ay — 286 — Mecha Maybe — méjby - — dosť možné, snáď, možno. Persuadable — pôrsuejdebl — presvedčiteľný, presvedčiteľná. Persuaible — ipôrsuejibl — ten alebo tá čo sa dá presvedčiť, nahovoriť.Slováci s Amerikánmi sa nestýkali po prvé preto, že ich americkí robotníci nenávideli a po druhé preto, lebo nevedeli sa s nimi dohovoriť. Blasphemer — bläsfímr — ten čo sa rúha proti niečomu. Blindfold — blajnfóld — mať zastreté, prikryté oči. Blindness — blajndnes — sle- posť, zadubenosť, hlúposť. Blu — 61 — Bode Blubber lip — blabr lip — na- puchla rta, hrubá rta. Blue blood — blú blad — mo- drá krv, (krv šľachtická). Blueing — blúing — jakosť mo- dričky, ktorá so upotrebúva pri praní šiat. Concurrent — konkôrent — sú- hlasný, spolupôsobný, jednomy- seľne. V Europe je tento deň všeobecne známy čo "Robotnícky Deň", v Amerike sa ten zvyk neujal, ale zato sa deň Prvého Mája medzi pove- domými robotníkmi drží a po- važuje za sviatok. Mayonnaise - — méjonéz — omá- čka pozostávajúca zo žltiek va- jec a šalátového oleja, čo je dobre spolu smiešané a hodne napaprikované, je to omáčka dávaná s rybou. Persuasion — pôrsuejšn — pre- svedčenie, náboženské vyzna- nie.

A preto bude asi najlepšie, keď sa ľudia nebudú tým trápiť. Confusion — konfjúžn — nepo- riadok, nepokoj, mrzutosť, za- hanbenie. Low — lóu nízky, nízka, lacný, lacná, hlboko, hlboký, hlboká, hlbokú, skormútený. Lower — lóur — nižšie, nižší, nižšia, poniže, dolný, dolná, spustiť dolu. Lowered — lóuwrd — spustil, spustila, spustili, spustený, spu- stená. Pickpocket — pikpáket — vač- kový zlodej, vačková zlodejka, vačkár, vačkárka. Pilfer — 348 — Pitch Pilfer — pilfr — zlodej malicher- ností, človek ukradnuvší neja- kú maličkosť. Pilot — pajlot — muž radiaci loď, vodca, viesť, vodiť. Pious — pajas — zbožný, zbožná, oddaný, oddaná, svätý, svätá, úctivý, úctivá, oddaný a či oddaná božej službe. Placid — pläsid — tichá, tichý, nenarušený, nenarušená, kľud- ný, kľudná. Placidness — pläsidnes — ti- chosť, kľudnosť, nenarušenosť. Plague — plejg — pliaga, mor, morová rana, trápenie, súženie, zlobiť, hnevať, pajediť. Plainly — pléjnli — otvoreno, priama, bez obalu, jasne, zrete- dlne, jednoducho. Planting — planting — sadí, sa- dia, sadil, sadila, sadenie.

Za židom prišli všelijakí šibalskí, zo starej vlasti uprchli pisárici, ktorí tiež sa živili na ďobrodušnosti a nevzdelanosti slo- venského robotníka. Blast furnace — blast fôrnes — taviaca paň, v ktorej sa taví že- lezná ruda. Condemnation — kondemtiejšu ■ — odsúdenie, zatratenie. Mass — mäs — množstvo, kus, massa, hmota, shromadiť, na- hromadiť. Mastication — mäs tike j š n — žú- vanie, žvakanie. Matchless — mäčles — nevyrov- nateľný nevyrovnateľná. Pert — /port — živo, čulé, rý- chly, rýchla, smelý, smelá. Pertain — pôrtejn — patriť, pri- slúchať, týkať sa, byť majet- kom.

Trochu na to dostavili sa aj kňazi, ktorí pravdepodobne najviac sdierali nevedomý robotnícky ľud. Blasting — blasting — trhanie skál pomocou nejakej výbuš- nej látky, ničiť, ničiaci. Condemned — kondemnd — od- súdený, odsúdená, odsúdenie. Mass meeting — mäs míting — hromadná schôdza svolaná k vôli nejakému zvláštnemu cieľu. Massive — mäsiv — masívny, masívna, ťažký, ťažká, hmot- iný, hmotná. Master — mästr — majster, pán, veliteľ, ten čo velí, učiteľ, mla- dý pán. Mate — mejt — kamarát, druh, spoločník, súdruh, kamarátka, spoločníčka, dôstojník na lodi. Pertinent — pôrtinent — prime- raný, primeraná, slušný, slušná, vhodný, vhodná.

Je to už do- kázanou vecou, že málo je nás takých, aby sme základne vedeli gramatiku tak, aby sme vedeli hneď vriadiť slovo tam, kde ono právom patrí. Belfry — belfráj — veža, v kto- rej sa naqhodia zjyony, zvonica. • Confute — konfjút — dokázať nepravdivosť, presvedčiť o chybe. Loveless — lavles — neláskavý, neláskavá, bez lásky. Low-born — lóu-born — pocho- diaci z nízkeho a zlého rodu. Picket — piket — na jednom konci špicatá plotová štachytka, kolik, počas štrajku robotníkov stráž, dávajúca pozor na to, aby žiaden robotník nešiel do práci, pri vojsku predstráž. Picture-gallery — pikčr-gäleri — miestnosť, kde sú 1 vystavené obrazy, obrazáreň. Pier — pír — pilier, jaké sa oby- čajne stávajú pod mosty, pri- stavíš t e. Pimp — pimp — náhončí ne- mravného domu, služobník ne- mravného domu. Pimpled — pimpld — plný pu- pencov, pupencový, pupencová. Pincase — pinke j s — maličká škatuľka na špendlíky. Plainspoken — pléjnspóukn — otvorený, otvorená, priamy, priama, zretedelne hovoriaca o- soba. Plaster — plästr — vákovka, plajster, malta, f lajster, vyvá- kovať, vylepiť, malta, vyflaj- strovať.

Medzi Amerikánmi je na tisíce a tisíce ľudí, ktorí nevedia či slovo jedno, alebo druhé patrí medzi takzvané "verbs", "nouns' atď. Congeal — kondžíl — zapríči- niť zmrznutie, obrátiť na Tad. Loveliness — lavlines — pôvab- nosť, utešenosť, ľúbostnosť. Pickle — pikl — zakvasená u- horka, zakvasiť, naložiť, naso- liť, rosoľ. Picturesque — pikčuresk — pek- ný, malebný, pekná, malebná. Pierce — pírs — prebodnúť, prepichnúť, prekliať, prenik- núť, prevŕtať. Pincushion — pinkušn — malá perinka, v ktorej sú držané špendlíky. Pinch — pinč — štípať, uštip- nutie, stisnúť, stískať, núdza, trápenie, tieseň, boľasť. Plasterer — plasterer — ten čo vákuje, čo vylepuje maltou. Plate — plejt — plochý kus ko- vu, železná plotňa, zlato alebo striebro vybité v nádobu, ryti- na, obrniť loď plotňami, plo- chý tanier. Platform — platform — platfor- ma, nejaké zvýšené miesto, kde sa reční, výstupek, prijatý pro- gram politickej strany, zvýše- né podium. Politic — pálitik — šikovný, po- litikár, politický.

Leave a Reply